“Semalt” bilen “Twitter” -iň barlygyny gurmak

Sosial mediýada esasanam Twitter-de barlyk gurmak isleýärsiňizmi? Berk binýat, elbetde, köp wagt we güýji talap eder, ýöne Twitter muny amala aşyrmak üçin ajaýyp we ajaýyp platforma. Twitterde has köp baglanyşyk we yzarlaýjy alyp, öz markaňyzy döredip ýa-da görüşleriň sanyny köpeldip bilersiňiz. Bu ýazgyda, “ Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, “Twitter” marketinginden nädip başlamalydygyňyzy aýdýar.

Profiliňizi dolduryň

Ilki bilen etmeli işiňiz, Twitter profiliňizi doldurmak. Bu ýerde size bir marka döretmek we onlaýn we sosial mediýaňyz barada dünýä habar bermek üçin ilkinji ädimdigini aýdaýyn. Twitter ulanyjylaryna öz profiline baglanyşyklary goşmaga mümkinçilik berýändigini hemişe ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin adamlar sizi has gowy tanap biler ýaly web sahypaňyza baglanyşyk ýa-da baglanyşyk programma baglanyşyklaryny goşmak üçin altyn mümkinçilikdir. Mundan başga-da, ulanyjylar kimdigiňize düşünip biler ýaly, profiliňize professional görnüşli surat goşmaly.

Nişiňizdäki adamlar bilen birleşiň

Profiliňizi dolduranyňyzdan soň, indiki ädim pudagyňyzdaky ýa-da ýeriňizdäki adamlar bilen aragatnaşyk gurmakdyr. Senagatyňyza ýa-da pudagyňyza kimiň degişlidigini tapmak üçin, Twitter analitikasyny barlamaly we şol adamlaryň sanawyna göz aýlamak üçin "Yzyna" düwmesine basmaly. Mundan başga-da, Twitter gözleg netijelerinde adamlary el bilen gözläp we olar bilen baglanyşmazdan ozal profilini barlap bilersiňiz. Täsirli adamlar bilen birleşmegiň aňsat usuly, her gün diýen ýaly twitleriňize bellik etmekdir. Birnäçe sorag bermeli we has köp adamy özüne çekmek üçin elinden gelenini edip, soraglaryňyza jogap bermeli.

Tweet etmek üçin iň gowy wagtlary kesgitläň

Yzarlaýanlaryňyzyň ýerlerine we ýerleşýän ýerlerine esaslanyp, twitler üçin iň amatly wagty kesgitläp bilersiňiz. Mümkin bolmak üçin iki sany Twitter guralyny ulanyp görüň. Mysal üçin, “Twittersphere” yzarlaýjylaryňyzyň onlaýn bolanda we twitler üçin iň amatly wagt barada zerur maglumatlary bermegi wada berýän gowy guraldyr.

Gymmat mazmuny paýlaşyň

Twitter bize köp sanly wariant we mazmun paýlaşmak ideýalaryny hödürleýär. Görüşleriňiziň sanyny köpeltmek üçin olardan peýdalanyp bilersiňiz. Gymmat mazmuny paýlaşmak we yzarlaýanlaryňyza mazmunyňyzy okamak we ýaýratmak üçin biraz wagt bermek gaty möhümdir. Twitterde paýlaşan mazmunyňyza esaslanyp, günde bir gezek olar bilen habarlaşyň we soraglaryna jogap beriň.

Twitter söhbetdeşliklerine gatnaşyň

Twitter söhbetdeşligi beýlekiler bilen aragatnaşyk saklamak we zatlaryňyzy tertiplemek üçin bir mümkinçilikdir. Ondan peýdalanmaly we yzarlaýanlaryň sanyny köpeltmeli. TweetReports, sosial media söhbetlerine gatnaşmaga kömek edýän ajaýyp we mugt Twitter söhbetdeşlik görnüşidir. Diňe yzarlaýanlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak we olary janköýer etmek üçin sanawy giňeldip ýa-da daraldyp bilersiňiz.

Aboveokardaky zatlary göz öňünde tutup, köp sanly Twitter yzarlaýjysyny alyp bilersiňiz we marka habardarlygyny ep-esli derejede ýokarlandyryp bilersiňiz.

mass gmail